Publicerad av Anders Tihkan den 25 Feb 2021
Befolkningsökningen lika stor miljöfråga som koldioxidutsläppen! Rotary kan göra insatser! Distriktet ska nu undersöka möjligheterna att skapa ett projekt med Global Grant (stöd från TRF) tillsammans med klubbar från vårt och andra distrikt. Webinariet 24 februari är inspelat och kan med fördel visas som föredrag i klubben.
 
Webinariet den 24 februari var ett föredrag av Sven-Lennart Skinnar från Tyresö RK följt av en diskussion under ledning av DG Claes Nilsson. 
Programmet och inbjudan ser du här. Det är föredragsdelen som är inspelad (23 minuter).
 

Se föredraget här:

 
 
 

ESRAG videotävling 

Länk till ESRAG-webben

 
 
 
 
Sven-Lennart skrev en artikel i samma ämne för Rotary Norden nr 4/2020:
 

Kan Rotary rädda planeten?

Befolkningsökningen lika stor miljöfråga som koldioxidutsläppen. När Frank Götmark, professor i ekologi vid Göteborgs Universitet fick ett 2-årigt forskningsbidrag av Global Challengers Foundation för studier i den globala befolkningsökningen, fick frågan - vad krävs? Svar:
 

INGEN BEFOLKNINGSÖKNING

Vid FN:s Världskonferenser 1974 – 1984- 1994 var frågan högaktuell – därefter dog den bort och ersattes med doktrinen ” en rättighet att få många barn ”. Frågan återstår : Hur stor befolkning kan Jordens regenererade resurser klara med bibehållen ekologisk balans?
 
FN:s nya befolkningsprognos 9,7 miljarder 2050 och 11,2 miljarder 2100 pekar om de förverkligas mot risk för ekologisk kollaps. Detta framgår av tre färska vetenskapliga rapporter som kommit fram till en population av 3.1 miljarder som optimal. Vad var det som hände när befolkningen ökade från 3 miljarder 1960 till 6 miljarder år 2000.Globaliseringen gjorde att 3 miljarder människor lyftes från extrem fattigdom som gjorde att spädbarnen inte dog av svält. Samtidigt genomfördes hjälpkampanjer i hälsa och sjukvård i stora delar av den fattiga världen.
 
Man kunde notera att medellivslängden ökade dramatiskt samtidigt som spädbarnsdödligheten halverades. Men barnafödandet var av tradition och kultur intakt med i stort sett 5 barn per kvinna.
 
Man hade glömt att de goda revolutionerande framstegen i utvecklingsländerna skulle kräva en samtidig information i familjeplanering, om inte en explosionsartad ökning av befolkningen skulle uppstå. Det var just vad som hände från 1950 talet och framåt.
 
Spädbarnen överlevde nu och resultatet blev en explosionsartad ökning. Den puckel i befolkningsökningen som på detta sätt uppstått måste nu justeras med färre födslar per kvinna.
 
Detta kan endast uppnås på frivillig väg genom konsekvent genomförd information om familjeplanering och om preventivmedel. Exemplen från Bangladesh och Iran visar att det går att på detta sätt få ner födslar per kvinna till 2,0 resp. 1,9 från 7,0 resp. 6,0 på rel. kort tid.
 

Men det är bråttom

FN:s nuvarande 17 hållbarhetsmål agenda 2030 av år 2015 har förbigått det som skulle bli det 18:de.
 
”Ingen folkökning”. Frågetecknen är många om orsaken till förbigåendet. Frågan är så känslig i många kulturer att Världssamfundet funnit det lugnast att avstå från ställningstagande.
 
Tyvärr är vårt världssamfund tandlöst när det gäller de riktigt stora frågorna, inte minst hänsyn till att starka religiösa krafter har inverkat.
 
Detta trots att det blir så trångt att vattenbrist och matbrist vållat krig och stridigheter på många håll.
 
Som exempel föregick folkmordet i Rwanda av konkurrens om den bördiga marken och Syrien där befolkningen ökade från 9 miljoner 1980 till 22 miljoner 2011 uppstod svår vattenbrist - torka och matbrist - med krigshärd som följd.
 
Det måste till en internationell organisation för att få frågan upp på dagordningen igen - innan det är för sent. Här kommer Rotary in i bilden.
 

GÅR DET ATT GÖRA NÅGOT ÅT BEFOLKNINGSÖKNINGEN?

Ja, global propaganda för familjeplanering med information om preventivmedel och subvention av sådana.
 
Exempel: Bangladesh – Kampanjer för familjeplanering och billiga preventivmedel : 7,0 1970 – 2,0 2019 födslar per kvinna.
Iran- program 1988 med 15000 mobila kliniker med rådgivning om familjeplanering och preventivmedelsinfo. På 15 år från 6,0 till 1,9 födslar per kvinna.