Publicerad av Tommy Lekenmyr den 21 Sep 2020
Vi presenterar sex projekt som inspiration och idébank för klubbar som vill jobba aktivt med distriktets projekt "Rädda Östersjön". Arbetet med att rädda Östersjön måste växla upp och vi har ingen tid att förlora! Att skydda viktiga livsmiljöer och öka medvetenheten om problemen i Östersjön är ett av många organisationer prioriterat mål.
 
Utmaningarna är stora, men glädjande nog finns flera goda resultat, som visar att det går att vända utvecklingen: sillgrisslorna ökar i antal, viktiga havsområden skyddas och kryssningsfartyg får inte längre dumpa sitt avloppsvatten rakt ut i sjön. Detta hade inte varit möjligt utan hårt arbete.

Praktiska åtgärder för rotaryklubbar inom projekt RÄDDA ÖSTERSJÖN

Listan är öppen för tillägg/förändringar /synpunkter men ska ses som en start att ta upp i klubben och undersöka klubbens/medlemmarnas intresse för att göra insatser i vårt projekt ”Rädda Östersjön”.
 

1. Tävling där ni utmanar en eller flera andra klubbar

Respektive klubb identifierar och bestämmer sig för en utmaning/ett hot mot miljön i Östersjön som just den klubben vill jobba med och som är mest relevant för just den klubben, det kan vara inom följande områden:
 • Matsvinn
 • Matproduktion
 • Klimatanpassning
 • Bevarande av fiskbestånd
 • Kemikalier inklusive läkemedel
 • Fritidsbåtar och användning av bottenfärger
 • Rening av avloppsvatten
 • Vattenåtervinning (t.ex. magasinering av regnvatten)
 • Fosforfällor (små våtmarker)
 • Rening av förorenade sediment i småbåtshamnar eller liknande platser
 • Syresättning av havsvikar eller liknande platser
 • Upplevelse-, kunskaps- och mötesplats för barn i syfte att lära sig mer om Östersjöns natur, miljö och utmaningar (typ naturum)
 • Främja möten mellan ungdomar i Östersjöregionen i syfte att diskutera och lära med om Östersjön
 • Hållbar tillväxt, hållbart nyttjande av havsresurser
Klubben beskriver vad just den vill jobba med och presenterar det för utmanad(e) klubb(ar) för att få kommentarer och inspel.
 
Klubben kontaktar lokala företag/organisationer för att gemensamt diskutera lösningar för det valda området att jobba med.
 
Målet kan vara att jobba med tänkt lösning under ett år varefter respektive klubb presenterar resultat av sitt arbete och därefter röstar om vilken klubb som varit mest framgångsrik.
 

2. Stå som värd för ”Expedition Rädda Östersjön”

Så här skulle det kunna gå till: Expedition Rädda Östersjön i samarbete med lokala Rotaryklubbar.
 

Bakgrund

Expedition Rädda Östersjön
 • Aktivera medborgare för Östersjön och mål 14.1 i Agenda 2030.
 • Turné med fartyg (Tre Kronor af Stockholm) och mobil utställning (SeaRoom) till orter utmed hav och vattendrag.
 • Samarbete med lokala intressenter, akademier, näringsliv, myndigheter.
Rotary
 • Finns representerat i form av lokala klubbar på orter i hela Östersjöregionen.
 • Medlemmarna har ett brett lokalt kontaktnät.
 • Rotary har det egna projektet BASRAN som vill skapa engagemang för Östersjön.
 

Samarbete

Expeditionen ska lyfta Östersjöfrågan i ett lokalt perspektiv och kommer att besöka orter i hela regionen under 2 - 3 dagar på vardera orten vilket innebär att besöket måste vara noga förberett av lokala intressenter för att ge full effekt.
Här kan Rotary spela en viktig roll i att samla ortens näringsliv, kommun, skola och föreningsliv för att förbereda och ge expeditionens besök rätt förutsättningar och inramning.
 

Expeditionens finansiering

 • Det ska vara kostnadsfritt för allmänheten att besöka och delta i expeditionens allmänna program.
 • Utställningens inredning, teknik, pedagogik bekostas av expeditionens övergripande samarbetspartners och sponsorer.
 • Lokala besök bekostas av lokala samarbetspartners. Här kan Rotarys lokala klubbar hjälpa expeditionen med kontakter till möjliga samarbetsparternas och kunder.
  • Exklusiva visningar för företag på orten?
  • Har skolorna budget för visningar?
  • Stöd från lokalt näringsliv och stiftelser?
 

3. Kontakta lokala skolor

Inrikta er på elever i årskurs 4-6 och se om det finns intresse av att delta i projektet genom att eleverna tar vattenprover, se ryggsäcksprojektet, https://www.youtube.com/watch?v=EG1O4tEQPpI&feature=youtu.be
 
Detta kan med fördel samordnas med värdskap enligt punkt 2 ovan, då kan klubben och skolan få hjälp med att analysera vattenproven och skapa en översiktsbild över miljön i närområdet.
 

4. Bjud in föreläsare i ämnet till klubbmöten och lär medlemmarna mer om miljön i Östersjön

Om ni behöver tips på föreläsare, kontakta Tommy Lekenmyr eller Gun-Marie Östedt Axelsson.
 
Berätta gärna om Rotary distrikt 2370:s projekt ”Rädda Östersjön” projekt (förkortad version):
Det finns idag 2 000 klubbar med 80 000 medlemmar i 9 länder runt Östersjön. Medlemmarna har ett stort ideellt engagemang och är lokalt förankrade med tillgång till nätverk inom näringsliv och offentlig sektor.

Vi håller nu gemensamt på att bygga upp ett nätverk med partners, som vi skall samarbeta med i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön".

Målsättningen är att arbetet med att bidra till att Rädda Östersjön successivt skall utökas till Rotarydistrikten och klubbarna i alla länderna runt Östersjön. Distrikten 1410 och 1420 i Finland, som sträcker sig från Helsingfors över Åland och ned till och med Estland har under ett antal år drivit projektet ”Save the Baltic Sea”. Vi är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem.De har nu startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network”. För mera info se: www.rotary2370.se/f/RotaryBASRAN_Newsletter200430.pdf

Vi arbetar just nu med att tillsammans med våra partners få svar på frågeställningarna:

 • Hur kan Rotarys engagemang kugga in i det pågående Östersjöarbetet? och

 • Vad kan Rotary bidra med, som på allvar förändrar?

Vi försöker sålunda med andra ord just nu att finna ut på vilka sätt våra lokala Rotaryklubbar skulle kunna samverka med tänkbara partners i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön" på kort och lång sikt.

De 35 lokala Rotaryklubbarna i distrikt 2370 har därför utsett 1-3 kontakt-personer vardera, som i klubbarna är ansvariga för "Rotary Rädda Östersjön" projektet och som brinner för frågan.

Den 1 september 2020 genomförde vi ett uppstartsmöte för våra kontaktpersoner på Skansen.
Mötet började med ett besök på Baltic Sea Science Center kl. 10-12 för att ge deltagarna en bild av nuläget i Östersjön och fortsatte sedan som både ett seminarium med cirka 40 deltagare och ett webbinarium, där våra finska Rotaryvänner och de kontaktpersoner, som inte kunde vara på plats, fick möjlighet att delta mellan kl. 13-17. Talare var förutom de finska Rotarydistrikten representanter från våra partners Briggen Tre Kronor med projektet Expedition Rädda Östersjön - www.briggentrekronor.se och www.expeditionbalticsea.se - Stockholms FN-distrikt –https://fn.se/stockholms-lans-fn-distrikt/- ESRAG Environmental Sustainablity Rotary Action Group- www.esrag.org – Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet – www.stockholmresilience.org - och Baltic Deep Water Life – www.balticdeepwaterlife.org. Seminariet avslutades med att Anders Paulsson framförde Östersjösviten eller ”The Baltic Sea Medley” på sopransaxofon med musik av kompositörer från de 9 länderna runt Östersjön. Webbinariet kan nu i sin helhet ses på länken: https://youtu.be/RfUDuuKuYfM 

Den 25 juni 2020 arrangerade vi för Rotarymedlemmarna i distrikt 2350 och 2370 ett besök på Briggen Tre Kronor på Kastellholmen, då läget i Östersjön, vårt samarbete och deras nystartade projekt Expedition Rädda Östersjön presenterades. Cirka 50 personer uppdelade i 5 grupper deltog och här kan Du se en film om projektet, som skall pågå från 2019-2025: www.youtube.com/watch?v=4xt6c6cFM44&feature=youtu.be 

Samma presentation gjordes sedan den 24 augusti 2020 på nätet i form av ett webbinarium, till vilket medlemmarna i alla svenska Rotarydistrikts klubbar och också i de svensktalande delarna av Finland bjudits in. Webbinariet kan i sin helhet nu ses genom följande länk: www.youtube.com/watch?v=5UCW_ea6yi8&t=600s

Den 4 februari och 4 mars 2020 arrangerade Rotarydistrikten 2350 och 2370 s.k. ”after works”, som var välbesökta och som hade temat Östersjön, på Hotell Esplanade i Stockholm.

Vid ett av dessa tillfällen medverkade våra partners Rena Mälaren – www.renamalaren.com – och Rena Botten - https://grinda.se/events/rena-botten/. Rotary medlemmar har också under året aktivt deltagit i deras löpande städdyk vid Stockholms och stränder.

Rädda Östersjön” projektet påbörjades för vår del i november 2019 och i en utgåva av Rotary Norden i början av 2020 kan Du också läsa mer om tankarna kring projektet: https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT20_03/20/
 

5. Städa stränder, havsvikar eller olika vattenflöden lokalt

Här kan ingå allmän uppstädning av plast och annat skräp men även uppsamling av alger som flutit iland eller nära land.
 
Vi håller på med att lära mer om detta i samverkan med KTH men det finns anläggningar som tar hand om algerna och processar dessa till biogas, byggnadsmatrial eller gödsel, dessutom minskar förutsättningarna för fosforökningen i havet.
 

6. Ordna lokala insamlingsprojekt

Insamlingen kan t.ex. bestå av att man tar en avgift för deltagande, med temat Rädda Östersjön. Insamlade medel kan sedan doneras enligt klubbens (klubbarnas om man samordnar med andra) vilja men helst då med koppling till ”Rädda Östersjön”. Fint också om deltagarna får ett diplom eller liknande som bevis på deras deltagande.
Se exempel från Finland strömmingsrodden, https://www.silakkasoutu.fi/
 
Man kan även tänka sig att anordna vandring för Östersjön runt och kring ett lokalt vattenområde där man under vandringen kan ha stationer med information om såväl det lokala vattenområdet som om Östersjön i stort.